handhavingactie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)handhavingactie
Definitie (nl)acties die gericht zijn op het doen naleven van normen en voorschriften die door de daartoe bevoegde instantie zijn gesteld
Toelichting (nl)Elke activiteit die door (een) daartoe bevoegde instantie(s) wordt ondernomen naar aanleiding van een overtreding van een verbod of van een overtreding van voorschriften in ontheffing, Algemene Maatregel van Bestuur of vergunning. In beginsel volgt een ha
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 109. / Zuiveringschap Limburg/Adventus
Label (de)aktion zur einhaltung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
handhavingactieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png