Afstemming met andere standaarden

Geo-standaardisatie is een internationaal proces. Veranderingen in standaarden op internationaal en Europees niveau werken door op nationaal niveau.

De Aquo-standaard sluit aan op andere standaarden en informatiemodellen. Aansluiting bij internationale en nationale referentiestandaarden zorgen ervoor dat met de Aquo-standaard een integrale werkwijze en maximale gegevensuitwisseling mogelijk is.

Standaarden driehoek.png

Alle informatiemodellen van de Aquo-standaard zijn gebaseerd op andere standaarden, zoals het nationale Basismodel voor Geo-informatie NEN3610, IM Geo en op ISO standaard ‘Observations and Measurements' – ISO19156.

Samenwerking op internationaal, nationaal en sectoraal niveau

Onze nationale standaarden zijn ontwikkeld op basis van Europese en internationale standaarden, aangevuld met de voor Nederland geldende specifieke eisen. Wij werken samen met diverse internationale, nationale en sectorale organisaties:

  • De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) verbindt belanghebbenden en zorgt ervoor dat zij afspraken maken. Die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Belanghebbenden doen dit in nationale en/of internationale normcommissies. Het Informatiehuis Water neemt deel aan de commissies milieukwaliteit en geo-informatie.
  • Geonovum, een overheidsstichting, behartigt de Nederlandse belangen voor geo-standaarden (INSPIRE, IM GEO, Observations & Measurements & Sampling en MIM).
  • ICTU en Logius zijn beide actief op het gebied van de i-overheid en infrastructurele standaarden (BOMOS).
  • Kennisplatform CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.
  • Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en beheerder van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer.
  • Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem (SIKB) is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. SIKB en het Informatiehuis beheren samen het Informatiemodel IM Metingen.
  • Het World Wide Web Consortium (W3C) is de organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML, CSS en de Web Content Accessibility Guidelines.
  • De International Organization for Standardization (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen.
  • Het Open Geospatial Consortium is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten, dat de leiding heeft in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor geo-ruimtelijke en plaatsgebonden diensten.