Hulplijsten gegevensuitwisseling

De Aquo-domeintabel ‘Parameter’ bevat ruim 4000 parameters van onder meer chemische stoffen, objecten en fysische grootheden. Om gebruikers een overzicht te bieden welke parameters uit die domeintabel voor een bepaald werkvelden relevant zijn, zijn ze gebundeld in een hulplijst gegevensuitwisseling. Vaak aangevuld met de voorkeurseenheid, hoedanigheid en het analysecompartiment.

Bekijk de Aquo-domeintabel Parameter - AQUO.

De hulplijsten gegevensuitwisseling sluiten aan op wet- en regelgeving en andere referentiedocumenten. Nieuwe ontwikkelingen en/of inzichten kunnen leiden tot inhoudelijke aanpassingen. De hulplijsten gegevensuitwisseling zijn erkend door het cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie (MRE). Het cluster MRE bewaakt dat referentiedocumenten (zoals handboeken, leidraden en protocollen, richtlijnen, methodieken) die door MRE zijn vastgesteld, verwijzen naar de hulplijsten gegevensuitwisseling.

TIP!
Op deze pagina vind je altijd de meest actuele versie van de hulplijsten gegevensuitwisseling. Wij raden je dringend aan om altijd de meest actuele versie van de hulplijst gegevensuitwisseling te downloaden. Wijzigingen ten opzichte van eerdere versies worden in rood aangegeven.


Opbouw hulplijsten gegevensuitwisseling
Elke hulplijst gegevensuitwisseling bevat een korte toelichting op de referentiedocumenten waarop de lijst is gebaseerd. In de hulplijsten gegevensuitwisseling vind je per parameter:

 • een verwijzing naar de wet- en regelgeving waaruit de parameter afkomstig is;
 • de code en omschrijving van de parameter;
 • de eenheid, hoedanigheid en het compartiment die in de betreffende wet- en regelgeving van toepassing zijn;
 • een definitie van de parameter of een CAS-nummer.


Beschikbare hulplijsten gegevensuitwisseling
Voor de volgende (sub)werkvelden zijn hulplijsten gegevensuitwisseling beschikbaar:

 • Aquatische ecologie PDF / XLSX; deze lijst bevat alle omgevingsparameters die gemeten worden voor de beoordeling van de ecologie van het oppervlaktewater.
 • Beoordeling oppervlaktewater en grondwater PDF / XLSX; deze lijst bevat parameters (waaronder kwaliteitselementen) die voortkomen uit de aggregatie van meetgegevens tot oordelen over waterlichamen of andere rapportage-eenheden.
 • Bodemkwaliteit – compartiment Bodem/Sediment PDF / XLSX; deze lijst bevat alle parameters die gemeten worden voor de beoordeling van de bodemkwaliteit in het compartiment bodem/sediment.
 • Bodemkwaliteit – compartiment Bouwstoffen PDF / XLSX; deze lijst bevat alle parameters die gemeten worden voor de beoordeling van de bodemkwaliteit in het compartiment bouwstoffen.
 • Bodemkwaliteit – compartiment Grondwater PDF / XLSX; deze lijst bevat alle parameters die gemeten worden voor de beoordeling van de bodemkwaliteit in het compartiment grondwater.
 • Drinkwater(bronnen) PDF / XLSX; deze lijst bevat alle parameters die gemeten worden voor de toepassing van oppervlaktewater en grondwater als grondstof voor drinkwater.
 • Grondwaterkwaliteit PDF / XLSX; deze lijst bevat alle parameters die gemeten worden voor de beoordeling en rapportageverplichtingen voor, onder andere, de Kaderrichtlijn Water.
 • Oppervlaktewaterkwaliteit PDF / XLSX; deze lijst bevat alle parameters die gemeten worden voor de rapportageverplichtingen voor de Kaderrichtlijn Water.
 • Waterkwantiteitsbeheer PDF / XLSX; deze lijst bevat alle parameters die gemeten worden voor het operationele waterbeheer. In dit document is ook een praktijkrichtlijn over het vastleggen van de data opgenomen .
 • Zwemwater PDF / XLSX; deze lijst bevat alle parameters die gemeten worden voor de beoordeling van zwemwater.