CCvD-Datastandaarden

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) is het onafhankelijk besluitvormend orgaan voor de volgende standaarden:
- De Aquo-standaard – beheerd door het Informatiehuis Water
- Het SIKB0101 – beheerd door het SIKB
- Het SIKB0102 – beheerd door het SIKB
- Het GWSW - beheerd door Stichting RIONED.

Het CCvD Datastandaarden staat voor een uniform en transparant beheer van deze standaarden en draagt bij aan harmonisatie in overlappende domeinen. Belangrijke uitgangspunten voor de standaarden onder toezicht van dit college zijn aansluiting op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610) en publicatie van de standaarden op de ‘pas toe of leg uit' lijst van Forum Standaardisatie.

  • Taken:

- besluitvorming over (wijzigingen in) de aangesloten standaarden en bijbehorende documenten (zoals protocollen, praktijkhandleidingen en gegevenswoordenboeken) en eventuele tooling (zoals domeintabellenservice, testdata, validatietools, etc.;
- Vaststellen procedures met betrekking tot het beheer van standaarden;
- Uitzetten koers die leidt tot harmonisatie tussen onder haar beheer vallende standaarden;
- Stimuleren tot het ontwikkelen van instrumenten die ondersteunend zijn aan de (kwaliteit van de) implementatie van standaarden (richtlijnen, tools, datasets);
- Stimuleren afstemming communicatie over de standaarden en andere relevante ontwikkelingen.

  • Samenstelling:

- Verdeling tussen afgevaardigden van verschillende groepen, waarbij geen van de groepen een doorslaggevende positie heeft:
a) de beheerders van de standaarden
b) de software-/applicatieontwikkelaars die gebruik maken van de standaarden
c) de databeheerders die gebruik maken van de standaarden
d) derden/adviseurs (zonder stemrecht)
- Totale grootte ca. 20 deelnemers. Actuele deelnemerslijst staat op de site van het SIKB.

  • Besluitvorming:

- Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus;
- Het CCvD-D bestaat uit leden met stemrecht en leden met een adviesrecht;
- De eindverantwoordelijkheid voor besluiten van het CCvD-D ligt bij de respectievelijke besturen. De besluiten van het CCvD-D worden bekrachtigd door het bestuur van SIKB, het bestuur van Stichting RIONED respectievelijk het DO van het IHW, ieder voor zover dat hun belang betreft.

  • Reikwijdte:

- Het CCvD richt zich in eerste instantie op de standaarden binnen de domeinen bodem, water en archeologie.
- Het CCvD sluit de inbreng van standaarden buiten die domeinen niet uit.

  • Voorzitter:

- Onafhankelijk
- Aangesteld door de initiatiefnemers (SIKB/IHW/RIONED)

  • Vergaderfrequentie:

3 à 4x per jaar, waarvan 2 besluitvormende de andere informatief. Op de website van SIKB vindt u de overlegdata en de vergaderstukken van het CCvD-D.

Het CCvD-D heeft een Reglement CCvD-Datastandaarden. Hierin vindt u meer informatie bijv. over het indienen van een klacht over het wijzigingsproces.

Het CCvD-D is altijd op zoek naar meer expertise vanuit de verschillende invalshoeken. Kunt u een goede bijdrage leveren vanuit een bepaalde invalshoek? En bent u beschikbaar en enthousiast om deel te nemen aan dit veelzijdige en professionele team? Meld u dan aan via servicedesk@ihw.nl.

Lees meer over het CCvD-D op de website van SIKB.