Introductie Aquo

De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Over de Aquo-standaard

Informatie is een belangrijke motor voor het functioneren van de watersector. Steeds meer en verschillende overheidslagen en instanties werken samen en wisselen informatie uit. Daarom is het belangrijk dat we allemaal dezelfde betekenis geven aan de gegevens en woorden die we gebruiken. En dat we gemeenschappelijke afspraken maken over hoe we gegevens beschrijven en de manier waarop we ze uitwisselen.

Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om op een uniforme en efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij waterbeheer. Bovendien maakt toepassing van de standaard het mogelijk om informatie zo te ordenen en te beheren dat de actualiteit, juistheid en consistentie van die informatie wordt geborgd.

De Aquo-standaard draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld.

Aquo is voor overheidsorganisaties een verplichte open standaard.

Informatiehuis Water

De Aquo-standaard is ontwikkeld en wordt beheerd door het Informatiehuis Water. Het Informatiehuis water is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies.

Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie.

Predicaat Uitstekend Beheer

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft het Informatiehuis Water de status van 'Uitstekend Beheer' toegekend voor het beheer van de Aquo-standaard (Forum Standaardisatie). En daar zijn we best trots op!

De status houdt in dat nieuwe versies van de Aquo-standaard automatisch op de ‘Pas Toe Of Leg Uit’-lijst van het Forum Standaardisatie komen (zie ook Verplichte open standaard). Het betekent bovendien dat wij het beheer van de Aquo-standaard goed geregeld hebben.

Eigendomsrechten

Het eigendom van de Aquo-standaard ligt bij de samenwerkingspartners van het Informatiehuis Water: Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Het gebruik van de Aquo-standaard is vrij van rechten; het is iedereen toegestaan om de Aquo-standaard zonder kosten toe te passen.

Hierbij geldt wel een aantal spelregels:

  • Het is niet toegestaan om de Aquo-standaard (of delen daarvan) te verkopen aan anderen.
  • Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen en het resultaat daarvan als ‘Aquo' te presenteren. De Aquo-standaard kan alleen een standaard zijn als iedereen over exact dezelfde versie beschikt.


De inhoud van de Aquo-standaard valt onder de licentie Creative Commons — Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland — CC BY-NC-ND 3.0 NL.