Werkveld Afvalwaterketen

De Aquo-standaard is zeer omvangrijk. Niet alle onderdelen van Aquo zijn van toepassing op alle werkvelden binnen de watersector. Daarom is per werkveld, sub-werkveld en eventueel kennisgebied aangegeven welke onderdelen van de Aquo-standaard van toepassing zijn.

Ontbreekt uw werkveld of kennisgebied? Neem contact op met onze Servicedesk. Zij kunnen u precies vertellen hoe u met de Aquo-standaard aan de slag kunt.

Afvalwaterzuiveringsbeheer

Het sub-werkveld afvalwaterzuiveringsbeheer is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld afvalwaterketen.

In onderstaand overzicht zijn de kennisgebieden binnen het sub-werkveld afvalwaterzuiveringsbeheer opgenomen. Vervolgens wordt per kennisgebied toegelicht welke voordelen en toepassingen de Aquo-standaard biedt en welke Aquo-onderdelen relevante informatie bevatten.

Chemie

Redenen om de standaard toe te passen:

 • Standaardisatie van de uitwisseling van metingen over de fysisch-chemische kwaliteit van het afvalwater.
 • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
 • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van oppervlaktewater met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen aan afvalwater of aan oppervlaktewater. Het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld afvalwater of oppervlaktewater, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.


Relevante Aquo-onderdelen

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.
Aquo model IMWA normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit.


Er is een Aquo-model die het standaard uitwisselen van specifieke informatie over het sub-werkveld afvalwaterzuivering mogelijk maken in ontwikkeling. Dit model zal aansluiten op het GWSW-model van stichting RioNed.

Procestechnologie

Redenen om de standaard toe te passen:

 • Standaardisatie voor de codering en naamgeving van de onderdelen van een zuiveringsinstallatie.
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen, waarmee een in de toekomst gewenste uitwisseling kan worden gedefinieerd in een nieuw Aquo-model. Bijvoorbeeld, voor de uitwisseling van gegevens ten behoeve van specifieke rapportages. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.

Naam, Code, Symbool (NCS)

Naam, Code, Symbool (NCS) definieert de terminologie voor alle technische, civiele- en infrastructurele werken ten behoeve van de kwalitatieve en de kwantitatieve taak van Waterschappen. Het gaat onder andere om een woordenboek met voorkeurstermen en synoniemen, maar ook om symbolen en coderingen die in processchema’s (P&ID’s) en bouwtekeningen gebruikt worden. Waterbeheerders kunnen NCS gebruiken voor het maken en lezen van schematische overzichten van hun installaties. Dit met als doel dat waterbeheerders eenduidig kunnen communiceren over zuiveringen. NCS wordt beheerd door de Stuurgroep NCS. Een groot deel van NCS zal overgaan naar de Aquo-standaard, deze ontwikkeling is in volle gang.

Welke NCS-onderdelen zijn of worden nog opgenomen in de Aquo-standaard en welke niet?

In 2016 is een eerste deel van NCS toegevoegd aan Aquo:

 • Basisbegrippen afvalwaterketen (bijvoorbeeld primairslib): deze zijn opgenomen in Aquo-lex (nu Begrippen in de Wiki)
 • Productlijnen afvalwaterketen (bijvoorbeeld waterlijn): deze zijn opgenomen in Aquo-lex
 • Processen afvalwaterketen (bijvoorbeeld ontvangen): deze zijn opgenomen in Aquo-lex
 • Functienamen van installatiedelen en onderdelen (bijvoorbeeld Effluentpomp): deze zijn opgenomen in de domeintabel Waterketen_functienaam
 • Synoniemen van installatiedelen en onderdelen (bijvoorbeeld versslibpomp): deze zijn opgenomen in Aquo-lex
 • Eerste deel van technische namen van installatiedelen en onderdelen (bijvoorbeeld centrifugaalpomp): deze zijn opgenomen in Aquo-lex


Door de beperkingen van de oude Aquo-omgevingen kon er destijds geen verband worden gelegd tussen de verschillende onderdelen en konden symbolen alleen in een pdf bestand worden getoond. Dit maakte dat het werken met de in Aquo opgenomen onderdelen niet makkelijk was. Met de Aquo-wiki omgeving is het mogelijk om deze verbanden wel te leggen en kunnen ook de symbolen getoond worden. In 2020 zijn we hiermee begonnen in samenwerking met de expertgroep Afvalwaterketen. De symbolen van installatiedelen en onderdelen zijn inmiddels te vinden op de Aquo-wiki en te downloaden in de formaten DWG en DXF.


In 2021 gaan we verder met het leggen van de verbanden tussen de hoofdtaak, productlijn en de processen. Ook zal het tweede deel van technische namen van installatiedelen en onderdelen opgenomen worden. Wilt u meedenken over hoe NCS in de Aquo-standaard wordt opgenomen neem dan contact op met de Servicedesk Informatiehuis Water.


De volgende NCS-onderdelen nemen we niet op in de Aquo-standaard:

 • Tag-codes (Aquo-code en volgnummer zoals in een tekening gebruikt)
 • Instrumentcodering (NEN 3157, ISO 3511)
 • Tekeningvoorschriften
 • Onderdelen die niet direct met water te maken hebben.

Beheer en verdere ontwikkeling

Als beheerder van de Aquo-standaard draagt het Informatiehuis Water zorg voor de afstemming van de waterzuiveringsterminologie met andere onderdelen van de Aquo-standaard, zoals het watersysteem en grondwater. Daarnaast verzorgen wij ook de afstemming met externe standaarden. Specifiek in dit geval de achterblijvende delen van NCS en het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW).

Relevante Aquo-onderdelen <tabel invoegen>

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Begrippen wiki Relevante begrippen zijn opgenomen op deze wiki omgeving
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld