belanghebbende

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)belanghebbende
Definitie (nl)de geïnteresseerde partijen, ofwel zij die een belang hebben in een water management aangelegenheid waarbij de interesse is gelegen in ofwel de exploitatie of in de bescherming van de hulpbron.
Toelichting (nl)Tot de belanghebbenden behoren de volgende groepen: - bevoegd gezag voor de hulpbron / - belangengroepen / - algemene publiek / De water manager behoort in de regel tot een van de eerste twee groepen.
BronDedication
Label (en)Stakeholder
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belanghebbendeCategorie van
belanghebbendeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Belanghebbende (Domeinwaarde)Gerelateerdbelanghebbende
belang-betaling-zeggenschap (Begrip)Gerelateerdbelanghebbende
bevoegd gezag (Begrip)Gerelateerdbelanghebbende
RDF.jpg
Aquo history.png