oppervlaktewaterlichaam

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)oppervlaktewaterlichaam
Definitie (nl)samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
Toelichting (nl)de definitie van oppervlaktewaterlichaam is door middel van de Invoeringswet Waterwet in de Waterwet opgenomen. De aanvankelijke definitie is daarmee aangepast. Naast de waterbodem en oevers, maken ook op de grond van de Waterwet uitdrukkelijk aangewezen drogere oevergebieden onderdeel uit van een oppervlaktewaterlichaam. (zie desbetreffende onderdeel uit de memorie van toelichting bij de invoeringswet). Op grond van artikel 6.2, derde lid Waterwet (via de Invoeringswet Waterwet opgenomen), worden deze gebieden voor de toepassing van dat artikel niet gerekend tot het oppervlaktewaterlichaam waarin zij zijn gelegen. In deze drogere oevergebieden is voor het waterkwaliteitsaspect de Wet bodembescherming van toepassing. Als er echter in de drogere oevergebieden kleine wateren (sloten en plassen) zijn gelegen, moeten deze voor de toepassing van artikel 6.2 Waterwet wel worden beschouwd als oppervlaktewaterlichaam en is de Wet bodembescherming op de bodem en oevers van die wateren weer niet van toepassing. Het is niet verplicht over te gaan tot het aanwijzen van drogere oevergebieden. De meest omvangrijke drogere oevergebieden bevinden zich in het rivierbed van de rijksrivieren. De rijksrivieren worden volgens artikel 3.1 lid 2 Waterwet begrensd door de buitenkruinlijn van de primaire waterkeringen, of door hoogwaterkerende gronden. De lijn van hoogwaterkerende gronden langs de onbedijkte rivieren omvat het gebied dat eenmaal per 1250 jaar onder water staat. Dit is een veel groter gebied dan het gebied dat van oudsher onder het waterkwaliteitsbeheer van het Rijk valt. De gebieden waar het Rijk geen waterkwaliteitsbeheer voert, maar die wel binnen de lijn van hoogwaterkerende gronden vallen, zijn op de kaartbijlagen bij de Waterregeling aangewezen als drogere oevergebieden. Drogere oevergebieden zijn ook te vinden op andere locaties, zoals in de uiterwaarden langs de bedijkte rivieren, langs het IJsselmeer en in regionale oppervlaktewaterlichamen. In drogere oevergebieden gelden de regels van de Waterwet over het lozen niet, maar vanuit waterveiligheidsoptiek zijn in deze gebieden wel beheermaatregelen van kracht.
BronWaterwet. Bron van de toelichting: Helpdesk Water (http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/handboek-water-0/wetgeving/waterwet/begrippen-algemene/item-110685)
Begin geldigheid2014/12/17
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oppervlaktewaterlichaamCategorie van
oppervlaktewaterlichaamGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ClassificatieKRWbiologischOW (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
ClassificatieKRWchemischOW (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
EUfonds (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
IWSRindicator (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWMaatregelGebiedsniveau (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWMaatregeltype (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWStatus (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWStroomgebiedsdistrict (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWWaterlichaamCategorie (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWWatertype (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWhydromorfologische_parameter (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Normgroep (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Normkader (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Oppervlaktewaterlichaam (Domeinwaarde)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Parameter (Domeintabelverzamellijst)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
SGBPTitel (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Waterbeheerder (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
droger oevergebied (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
waterbodem (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
RDF.jpg
Aquo history.png