waterbodem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterbodem
Definitie (nl)bodem en oevers die behoren tot het oppervlaktewaterlichaam.
Toelichting (nl)in principe valt alles wat binnen oppervlaktewaterlichamen is gelegen onder het begrip waterbodem. Hierop is een uitzondering, namelijk de drogere oevergebieden. Drogere oevergebieden worden tot de landbodem gerekend en daarop is de Wet bodembescherming van toepassing. Drogere oevergebieden behoren echter wel tot het waterstaatswerk, zodat onder meer de gedoogplichten van hoofdstuk 5 van de Waterwet daar ook van toepassing zijn. Drogere oevergebieden bestaan alleen voor zover ze uitdrukkelijk zijn aangewezen in de Waterregeling (rijkswateren) of een provinciale verordening (regionale wateren).
BronHelpdesk Water (http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/veelgestelde-vragen/definities-begrippen/@37569/definitie-waterbodem/). De definitie is tekstueel aangepast om te voldoen aan de Aquo-lex Praktijkrichtlijn.
Begin geldigheid2014/12/16
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbodemBreder
waterbodemCategorie van
waterbodemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
droger oevergebied (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
RDF.jpg
Aquo history.png