coördinaatstelsel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)coördinaatstelsel
Definitie (nl)stelsel met datum, waarin de relatieve ligging van punten met behulp van coördinaten kan worden beschreven.
Toelichting (nl)Formeel is een coördinaatstelsel de realisatie van een coördinaatsysteem.
Synoniem (nl)coördinaatsysteem
Label (en)coordinate system
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
coördinaatstelselCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
cilinder-coordinaat ten op zichte van referentielijn. (Begrip)Bredercoördinaatstelsel
RDF.jpg
Aquo history.png