droger oevergebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)droger oevergebied
Definitie (nl)grond binnen een oppervlaktewaterlichaam die bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur is aangewezen als droger oevergebied.
Toelichting (nl)de Waterwet beschrijft alleen dat een deel van een oppervlaktewaterlichaam kan worden aangewezen als droger oevergebied. Er wordt geen definitie gegeven van de onderscheidende kenmerken of eigenschappen. Zoals Helpdesk Water het stelt: Drogere oevergebieden worden tot de landbodem gerekend en daarop is de Wet bodembescherming van toepassing. Drogere oevergebieden behoren echter wel tot het waterstaatswerk, zodat onder meer de gedoogplichten van hoofdstuk 5 van de Waterwet daar ook van toepassing zijn. Drogere oevergebieden bestaan alleen voor zover ze uitdrukkelijk zijn aangewezen in de Waterregeling (rijkswateren) of een provinciale verordening (regionale wateren). De meest omvangrijke drogere oevergebieden bevinden zich in het rivierbed van de rijksrivieren. De rijksrivieren worden volgens artikel 3.1 lid 2 Waterwet begrensd door de buitenkruinlijn van de primaire waterkeringen, of door hoogwaterkerende gronden. De lijn van hoogwaterkerende gronden langs de onbedijkte rivieren omvat het gebied dat eenmaal per 1250 jaar onder water staat. Dit is een veel groter gebied dan het gebied dat van oudsher onder het waterkwaliteitsbeheer van het Rijk valt. De gebieden waar het Rijk geen waterkwaliteitsbeheer voert, maar die wel binnen de lijn van hoogwaterkerende gronden vallen, zijn op de kaartbijlagen bij de Waterregeling aangewezen als drogere oevergebieden. Drogere oevergebieden zijn ook te vinden op andere locaties, zoals in de uiterwaarden langs de bedijkte rivieren, langs het IJsselmeer en in regionale oppervlaktewaterlichamen. In drogere oevergebieden gelden de regels van de Waterwet over het lozen niet, maar vanuit waterveiligheidsoptiek zijn in deze gebieden wel beheermaatregelen van kracht.
BronWaterwet, artikel 3.1, lid 3. De definitie is tekstueel aangepast om te voldoen aan de Aquo-lex Praktijkrichtlijn. De letterlijke definitie in de Waterwet luidt: "Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen gronden binnen een oppervlaktewaterlichaam worden aangewezen als drogere oevergebieden als bedoeld in de begripsomschrijving van oppervlaktewaterlichaam in artikel 1.1." Bron van de toelichting: Helpdesk Water (http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/veelgestelde-vragen/definities-begrippen/@37569/definitie-waterbodem/, http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/handboek-water-0/wetgeving/waterwet/begrippen-algemene/item-110685).
Begin geldigheid2014/12/17
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
droger oevergebiedCategorie van
droger oevergebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerddroger oevergebied
waterbodem (Begrip)Gerelateerddroger oevergebied
RDF.jpg
Aquo history.png