Eigenschap:Toelichting

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
aankoppelen stroomgebieden  +
aantasting natuurlijke inundatiezones  +
afkoppelen stroomgebieden  +
atmosferische depositie  +
B
baggeren  +
baggeren (vrijkomen stoffen)  +
baggerstort?  +
baggerstort (vrijkomen stoffen)  +
beheer & onderhoud (aantasting natuurlijke houtopstanden)  +
beroepsscheepvaart (het varen)  +
bodemdaling  +
uitloging bouwmaterialen  +
D
Deterministisch, verdeling volgens het wachtrijprincipe. Bevat een numerieke waarde.  +
doorbelasting (inlaat gebiedsvreemd water)  +
wateraanvoer / afvoer (drainage/verdroging)  +
Triangulair. De driehoeksverdeling wordt vaak gebruikt om de duur van een handeling te modelleren, bijvoorbeeld de behandeltijd in een wachtrijmodel of de duur van een activiteit in een ¿PERT-model. Bevat de statistische parameters: Mode, Minimum en Maximum  +
E
aanwezigheid exoten  +
Exponentieel, kansen op een bepaalde tijdsduur tussen opeenvolgende random gebeurtenissen, bij een proces 'zonder geheugen'. Bevat de statistische parameters: Rate, Scale en Shift  +
Een extra beschrijving van een kenmerk  +
G
ontgronding / zandwinning / delfstoffenwinning  +