Aquo Linked Data Community

De Aquo wordt verbreed en verrijkt door de toepassing van meer Linked Data principes en technologieën. Een ontwikkeling waarvoor nauwe samenwerking tussen Aquo-team en waterbeheerders nodig is. Daarom is op 16 januari 2024 de Aquo Linked Data Community opgericht. Een samenwerking die alle deelnemers veel voordelen kan opleveren. De Aquo Linked Data Community bestaat uit mensen die er belang bij hebben dat zij en het Aquo-team vanuit verschillende perspectieven efficiënt aan de slag kunnen met linked data.

De aanleiding

Wat is een community? Op het internet (allesbehalve een standaard) wordt hierover gezegd: “Een community is een groep mensen met een gemeenschappelijke passie of zorg, die zich willen verbinden met mensen die dezelfde passie of zorg delen.” Die definitie sluit aan op de aanleiding voor de oprichting van de Aquo Linked Data Community. Want tijdens een bijeenkomst van enkele waterschappen en het Aquo-team in 2023 kwam een gemeenschappelijke zorg ter sprake, namelijk hoe moeilijk het is om voldoende en juist gekwalificeerd personeel te vinden en hoe lastig het is om voortdurend over de benodigde kennis en ervaring te kunnen beschikken. Terwijl efficiency noodzakelijk is om effectief te blijven en tijdig te kunnen anticiperen en reageren op ontwikkelingen in de wereld en ons vakgebied.

Deze constatering valt samen met de transitie die de Aquo-standaard de komende jaren gaat doormaken: verbreding en verrijking door de toepassing van meer Linked Data principes en technologieën. Een ontwikkeling die alleen succesvol kan zijn als we als Aquo-team de behoefte van de gebruikers kennen en met hen samenwerken.

Een inspirerende plek om kennis te delen

Zo ontstond het idee om enthousiaste professionals en waterbeheerders bij elkaar te brengen in een community. Een inspirerende plek waar mensen ideeën, best practices, documenten, kennis en ervaring met elkaar delen zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. Een plek waar 2+2 meer wordt dan 4!

De kracht van Linked Data

Naast technische zijn er ook bestuurlijke, bedrijfsmatige en organisatorische voordelen te behalen zijn bij een Linked Data Community. Want op al die gebieden draagt het gebruik van een ‘gemeenschappelijke taal’ bij aan efficiency. Om zo’n gemeenschappelijke taal te realiseren kun je linked data gebruiken. Je relateert dan aan een gemeenschappelijke bron waaruit je je begrippen(kader) haalt. Het maakt dan niet meer uit vanuit welke rol of functie je de problematiek benadert; je kunt altijd terug naar dat gemeenschappelijk kader.

Nou richt de Aquo-standaard zich specifiek op het water, maar er zijn een aantal andere standaarden die daar dichtbij liggen, zoals een standaard voor de bebouwde omgeving (van toepassing op die uitvraag naar een aannemer) en een standaard voor stedelijk water. Verschillende standaarden, die elkaar raken en versterken maar niet overlappen, kunnen we met linked data met elkaar verbinden. Zo ontstaat een krachtig netwerk van eenduidige begrippen dat efficiency borgt.

Community-platform en bijeenkomsten

Voor het Informatiehuis Water is dit een experiment en het is fijn dat dit initiatief zo positief is ontvangen. We gaan samen met de waterbeheerders ervaren hoe de community zich kan ontwikkelen. Het Aquo-team brengt het proces op gang maar er komt geen centrale organisator of beheerder, een community is er voor en door de groep.

Online community-kanaal

Om dat proces van kennisuitwisseling op gang te brengen heeft het Informatiehuis Water een online community-kanaal gelanceerd:

Aquo Linked Data Community | Microsoft Teams

Via deze MS Teams/Sharepoint-omgeving kun je documenten delen en er zit een chat-functie en een agenda in. Vooralsnog is het een besloten omgeving.

Online community-bijeenkomsten

Daarnaast zal een paar keer per jaar een community-middag georganiseerd worden. Je vindt de data in onze online agenda en kun je daar ook aanmelden!

Agenda | Aanmelden community-bijeenkomsten

Count me in!

Wil jij deelnemen of een bijdrage leveren aan de Aquo Linked Data Community? Laat ons dat weten met een mailtje aan servicedesk@ihw.nl.